Visitatie

Iedere vier jaar laten we ons visiteren. Dit doen we om verantwoording af te leggen en om onze eigen prestaties te verbeteren. Begin 2014 werden we voor het laatst gevisiteerd. De resultaten uit dit onderzoek zijn bijzonder positief. We scoorden alle onderdelen hoger dan bij de visitatie in 2010. Op sommigen onderdelen presteren we zelfs hoger dan de landelijke norm.     

Volwassen organisatie met een stevige verbinding met de buitenwereld
Waar we bij de visitatie in 2010 nog een 'corporatie in transitie' waren zijn we in 2014 uitgegroeid tot een volwassen organisatie. De nieuwe pro-actieve cultuur heeft geleid tot professionaliteit en een stevige verbinding met de buitenwereld. 

De methode 
Voor 2014 werd een andere visitatiemethode gebruikt dan vier jaar terug. Nu worden presteren naar opgave en presteren naar ambities in het eindoordeel als een cijfer weergegeven. Daarnaast is de normering bij deze nieuwe methode strenger dan de methode van 2010.  

De resultaten
Zoals in de onderstaande tabel te zien is, scoorden we in 2014 op alle onderdelen hoger (of gelijk aan) dan in 2010 en hoger dan de norm in 2014. De prestaties op het gebied van Presteren naar Vermogen en in iets mindere mate op het vlak van Governance maakten de grootste ontwikkeling door.

Sterke punten
Als onze sterke punten noemt de visitatiecommissie:

  • De initiatieven die de corporatie op wijkniveau ontplooid om de leefbaarheid te verbeteren
  • De investering in kennis over de klant
  • De afstemming van de dienstverlening en (toekomstige) woningen op de klantvraag en marktontwikkelingen
  • Het levensloopbestendig bouwen, gericht op een brede doelgroep

Aandachtspunten
Aandachtpunten blijven beheersing en reductie van de bedrijfslasten. Ook hebben we de taak om aan belanghebbenden nog duidelijker te maken wat onze rol is voor de komende jaren en waarom het accent op vastgoed ligt.

 

Vertalen / Translate